Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY OFERTOWEJ 

EVENTBOOKING.PL

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przygotowywania zapytań na platformie „Eventbooking.pl”, działającym pod adresem URL: http://www.eventbooking.pl (zwanym dalej „Platformą”), w szczególności prawa przysługujące składającemu zapytanie.

2. Platforma prowadzony jest przez firmę Event Concept Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach, Aleja W. Korfantego 35, 40-005 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem NIP: 6342869514  – zwaną dalej „Platformą”.

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Składający zapytanie  – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składania zapytań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 2. Towar/Towary – produkt(y) oferowane na wynajem na Platformie;
 3. Cena – wyrażona w pieniądzu wartość Towaru, umieszczona każdorazowo przy danym Towarze;
 4. Zapytanie  – złożone przez składającego zapytanie oświadczenie woli zawarcia umowy wynajmu oznaczonych Towarów, złożone na Platformie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

4. Do poprawnego korzystania z Platformy wymagany jest dostęp do Internetu oraz urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową w najnowszej wersji lub dedykowaną aplikacją w jej najnowszej wersji (w razie korzystania z Serwisu na urządzeniach elektronicznych innych niż komputer).

5. Warunkiem składania zapytań na platformie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i złożenie zamówienia. 

 

II. OFERTA PRODUKTOWA

 

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej Platformy.

2. Do wynajmu promocyjnego przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych tą formą promocji.

3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

4. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

5. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych Towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć Towarów zamówionych przed ich wprowadzeniem.

6. Ceny poszczególnych Towarów nie uwzględniają kosztów ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego.

7. Platforma oświadcza, iż Towary stanowiące przedmiot oferty Platformy, są Towarami w pełni sprawnymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych, a także, że zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Zapytania na platformie realizowane są na podstawie składanych przez składającego zapytanie zapytań.

2. Zapytania przyjmowane są przez stronę www.eventbooking.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 706 18 00 lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@eventconcept.pl. Koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość wykorzystywanych przez Składających zapytanie w celu zawarcia umowy, ponoszone są przez Składającego zapytanie zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

3. Zapytanie składa się z następujących czynności Składającego zapytanie:

 1. wybór rodzaju Towarów spośród Towarów prezentowanych na stronach Platformy, a także ich ilości;
 2. dodanie wybranych Towarów do „zapytania”,
 3. ewentualne wpisanie posiadanego kodu rabatowego;
 4. wybór formy płatności i sposobu dostawy;
 5. wybór opcji „przejdź dalej”;
 6. w przypadku składania Zamówienia bez zakładania konta – podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (e-mail, imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu, numer telefonu);
 7. dokonanie pozostałych czynności niezbędnych do realizacji Zamówienia (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu);
 8. w przypadku Składających zapytanie niebędących konsumentami – podanie swojego numeru NIP;
 9. wybór opcji „przejdź dalej”;
 10. dokonywanie dalszych czynności zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami.

4. Ostateczny koszty zapytania obejmuje sumę Ceny Towarów ujętych w zapytani i kosztów ewentualnej dostawy. Dokładny koszt wynajmu, ewentualnego transportu zostanie przedstawiony przez pracownika platformy w osobnej korespondencji.

5. Po złożeniu zapytania Składający zapytanie otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość potwierdzającą złożenie zapytania. Składający zapytanie, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej otrzyma od Platformy potwierdzenie złożenia zapytania obejmujące wszystkie istotne elementy zapytania – rodzaj i ilość zamówionego Towaru, cenę Towaru, oraz adres dostawy i dane Składającego zapytanie.

 

Platforma ma charakter informacyjny i ma na celu pomoc w zgromadzeniu niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji zaplanowanych celów. Szczegółowe warunki wynajmu uwzględniające wszystkie opcje wynajmu; w tym wynajmu długo terminowego oraz obsługi i dokładnego kosztu transportu zostaną ujęte w dokumencie, który zostanie przygotowany przez pracownika platformy i przesłany Składającemu zapytanie. 

 

 

III. ZAKŁADANIE KONTA

 

1. W celu sprawniejszego korzystania z funkcjonalności Platformy, Składający zapytanie  może założyć osobisty profil na Platformie – zwany dalej „Profilem”.

2. Założenie Profilu następuje poprzez rejestrację dokonywaną za pośrednictwem strony internetowej Platformy z wykorzystaniem utworzonego w tym celu formularza rejestracyjnego.

3. Podczas rejestracji, w celu założenia Profilu niezbędne jest podanie przez Składającego zapytanie swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, a także adresu e-mail. Składający zapytanie  ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe oraz aktualny, aktywny adres e-mail.

4. Po rejestracji, Składający zapytanie  otrzymuje link aktywacyjny do Profilu, przesyłany na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail, którego kliknięcie powoduje aktywację Profilu.

5. Po założeniu Profilu, Składający zapytanie  uzyskuje dostęp do swojego Profilu po zalogowaniu się w serwisie Platformy za pomocą loginu oraz hasła, wybranych i ustalonych podczas rejestracji Profilu.

6. Jeden Składający zapytanie ma prawo prowadzić wyłącznie jeden Profil w ramach serwisu Platformy.

7. Składający zapytanie może usunąć Profil w każdej chwili bez podania przyczyn, usuwając dane samodzielnie przez skorzystanie z odpowiedniej sekcji ustawień serwisu, bądź poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania platformie. Dane Składającego zapytanie zostaną usunięte niezwłocznie od chwili zgłoszenia.

 

IV. PŁATNOŚĆ

 

1. Przy składaniu zapytania Składający zapytanie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dokonuje wyboru sposobu dostarczenia wybranych Towarów oraz sposobu realizacji płatności.

2. Płatność może być zrealizowana przez Składającego zapytanie w następujący sposób:

 1. płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

3. Platforma umożliwia Składającemu zapytanie dostawę Towarów za pośrednictwem własnego transportu lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

 

V. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zapytanie będzie realizowane wyłącznie na podstawie prawidłowo złożonego Zapytania, a w razie złożenia go telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko w razie podania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji Zapytania.

2. Przyjęcie do realizacji Zapytania rozpoczyna się w momencie akceptacji oferty przedstawionej przez pracownika platformy i opłacenia faktury proforma.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1, Składając Zapytanie, Składający zapytanie wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Platformę swoich danych osobowych, wskazanych w formularzu Zapytania. Zgoda taka jest dobrowolna, jednakże jej brak uniemożliwia przeprowadzenie procesu złożenia zapytania ofertowego.

2. Składający zapytanie, za pośrednictwem odrębnego formularza, może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Platformy oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez Platformę. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem realizacji Zapytania.

3. Składający zapytanie  może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie z Platformy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda udzielana jest przez Składającego zapytanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzy rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zapytania.

4. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Składającego zapytanie przez Platformę zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszelkie informacje tekstowe, opisy Towarów oraz ich zdjęcia, a także wzory tapet, logotypu i inne dane znajdujące się na witrynie platformy www.eventbooking.pl, prowadzonym przez platformę, są chronione prawami autorskimi.

2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania, a także używania do celów handlowych w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób oraz wykorzystywania do prezentacji na innych stronach internetowych treści wskazanych w ust. 1 bez zgody platformy.

3. Znaki towarowe użyte na witrynie internetowej Platformy są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Platforma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (i związanej z tym konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów) lub funkcjonalności Serwisu.. Zmiany takie nie mogą naruszać jednakże praw Składający zapytanie wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem takich zmian.

2. O każdej zmianie Regulaminu Platforma informuje aktualnych Składający zapytanie za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej. W razie odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie.

3. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Platformy zaistniałych z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od właściciela platformy.

4. Platforma zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego albo częściowego wyłączenia lub zmiany sposobu funkcjonowania Platformy lub poszczególnych elementów wchodzących w skład usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego przezeń Platformy – w celu jej ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez uprzedzania o tym Składający zapytanie.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów wynikłych na tle zawarcia lub realizacji umów zawartych za pośrednictwem Platformy, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

6. Składający zapytanie, akceptując i potwierdzając zamówienia, jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 32 706 18 00
Napisz: biuro@eventconcept.pl
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.